REGLEMENT VAN TC DE MARKIES

 

 

1.        VESTIGING EN DOEL

 

TC de Markies heeft als doel het op een sociale, veilige en sportieve manier fietsen van tochten. Daarnaast kunnen ook andere activiteiten georganiseerd worden door en voor de leden.

 

 

2.       GEWONE LEDEN, ERELEDEN EN STEUNLEDEN

 

TC de Markies kent gewone leden, ereleden en steunleden.

 

Gewone leden

Gewone leden zijn lid van TC de Markies en kunnen deelnemen aan de georganiseerde clubritten en overige activiteiten. Zij betalen hiertoe de vastgestelde contributie.

 

Ereleden

Ereleden zijn leden die door het bestuur worden benoemd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de club. Zij zijn vrij gesteld van contributie.

 

Steunleden
Steunleden zijn lid van TC de Markies maar kunnen, door specifieke omstandigheden, al dan niet tijdelijk, niet of nauwelijks aan de fietsactiviteiten deelnemen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Iemand kan alleen steunlid worden met akkoord van het bestuur; hierbij zal het bestuur met name kijken naar de specifieke, bijzondere omstandigheden waarom een lid al dan niet tijdelijk kan deelnemen aan de wekelijkse activiteiten;
 • Steunleden zijn in het verleden minimaal één jaar lid geweest van TC de Markies;
 • Het aantal clubritten dat steunleden kunnen mee rijden is beperkt en geschiedt in overleg met het bestuur;
 • Steunleden betalen een financiële bijdrage, die door de penningmeester wordt bepaald en wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV);
 • Steunleden hebben recht op een standaard set clubkleding zoals omschreven in het reglement van TC de Markies;
 • Bij uitnodiging voor en deelname aan andere clubactiviteiten kan aan steunleden een aanvullende financiële bijdrage worden gevraagd;
 • Steunleden hebben geen stemrecht.

 

 

3.        HET BESTUUR 

 

Het bestuur wordt tijdens een ALV gekozen uit leden van de vereniging en kent de volgende functies:

 • Voorzitter,
 • Secretaris,
 • Penningmeester,
 • Algemene bestuursleden

 

In een ALV hebben alle gewone leden en alle ereleden stemrecht. Zoals aangegeven, hebben steunleden geen stemrecht. Een bestuurslid wordt gekozen op basis van meerderheid van stemmen.

 

De bestuursleden worden in principe gekozen voor een periode van 2 jaar, Hierbij wordt gestreefd om ieder jaar de termijn van een deel van de functies te laten verlopen, om hiermee de continuïteit van het bestuur te waarborgen. Dit resulteert in een ‘lijst van afstreden’:

 • In even jaren treden af:
  • Voorzitter,
  • Penningmeester,
  • Algemene bestuursleden gekozen in even jaren.
 • In oneven jaren treden af:
  • Secretaris,
  • Algemene bestuursleden gekozen in oneven jaren.

 

 

4.        HET LIDMAATSCHAP

 

Potentiele leden wordt aangeraden eerst 3 clubritten als test mee te rijden, alvorens definitief te besluiten zich als lid aan te melden. Aanmelden kan door het volledig invullen en indienen van het inschrijfformulier.

 

Het bestuur beslist vervolgens of de aanvraag voor het lidmaatschap gehonoreerd kan worden. Dit is afhankelijk van onder andere de ervaringen tijdens de 3 testritten en het actueel aantal leden. Indien het aantal leden van de club reeds het maximum aantal leden heeft bereikt, kan een potentieel lid op de wachtlijst worden opgenomen.

 

Het maximum aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld op basis van het aantal actieve leden en de gewenste grootte van een gemiddeld peloton om veilig te kunnen fietsen.

 

Het bestuur kan een lid voor een bepaalde of onbepaalde periode schorsen, onder andere indien de contributie niet wordt betaald, het regelement niet wordt nageleefd, bij wangedrag of onsportief optreden. De schorsing kan door het bestuur weer worden opgeheven of worden verlengd. Uiteindelijk kan een schorsing ook leiden tot het royeren van het betreffende lid. Royeren kan alleen na een schorsing en na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 

Het lidmaatschap vervalt door:

 • schriftelijke opzegging door het lid,
 • royement door het bestuur, met goedkeuring van de ALV,
 • overlijden.

Bij de beëindiging van het lidmaatschap kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op betaalde gelden.

 

 

 

 

5.        CONTRIBUTIE

 

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de penningmeester en dient jaarlijks te worden goedgekeurd door de ALV. Verder zijn de volgende regels van toepassing:

 • nieuwe leden toegelaten vóór 1 juli, betalen de volledige jaarlijkse contributie;
 • nieuwe leden toegelaten ná 1 juli, betalen 70% van de jaarlijkse contributie;
 • bij meerdere leden uit één gezin wordt een reductie van 35% van het bedrag per lid verleend voor elk tweede en volgend lid of leden;
 • de jaarlijkse contributie dient uiterlijk per 1 april, uitsluitend per bank of giro-overschrijving, te zijn voldaan. Na 1 april wordt €  5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor steunleden geldt een afwijkende bijdrage, deze wordt per geval door het bestuur vastgesteld.

 

De actuele hoogte van de contributie is op aanvraag beschikbaar.

 

 

6.        CLUB KLEDING

 

Voor zover de vereniging de leden van kleding kan voorzien, zijn de leden verplicht deze club kleding te dragen bij alle fietsactiviteiten die door de club zijn georganiseerd.

 

De eigen bijdrage voor de clubkleding wordt vastgesteld door de penningmeester en kan afhankelijk zijn van het aantal jaren dat men lid is (aangezien er door de club meerdere jaren gespaard wordt voordat een nieuwe set wordt aangeschaft).

 

Een standaard set clubkleding bestaat uit: één trui lange mouw, één trui korte mouw, en één korte fietsbroek met zeem.

 

 

7.        AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BESTUUR

 

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, welke ontstaan is tijdens of door activiteiten georganiseerd door de vereniging. Dit geldt zowel voor schade die de leden elkaar onderling berokkenen als ook schade aan derde partijen.

 

 

8.        BESTUURSVERGADERING EN ALGEMENE VERGADERING

 

Er zal elk jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) moeten plaatsvinden. Op de agenda van die vergadering zullen in elk geval de volgende onderwerpen staan:

 • jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester,
 • verslag kascommissie,
 • verkiezing bestuursleden,
 • vaststellen contributie gewone leden,
 • jaarprogramma.

 

Alle leden kunnen aanvullende onderwerpen op de agenda van de ALV laten plaatsen. Deze aanvullende onderwerpen dienen minimaal twee weken voor de ALV te worden aangemeld bij het bestuur. Het bestuur zal minimaal één week voor de ALV de agenda naar de leden toesturen.

 

Een besluit op de ALV wordt aangenomen met (gewone) meerderheid van stemmen Een uitzondering hierop is een besluit tot wijziging van het Regelement.

 

Een besluit tot wijziging van het Reglement wordt aangenomen indien minimaal 50% van alle gewone leden tijdens de jaarvergadering aanwezig zijn en er sprake is van een 2/3 meerderheid.

 

 

9.         PRIVACY BELEID EN GEGEVENSBESCHERMING
 

Op onze vereniging zijn de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat de vereniging zorgvuldig zal omgaan met persoonsgebonden gegevens:

 • De vereniging houdt persoonsgegevens bij ten behoeve van de ledenadministratie, beheer van contributie, het organiseren van clubkleding en het versturen van berichten aan haar leden. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en worden niet gebruikt voor andere dan club gerelateerde activiteiten.
 • Persoonsgegevens worden zorgvuldig beheerd door de Secretaris in een ledenadministratie die is opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 • Leden hebben altijd recht op inzage, rectificatie en wissen van zijn of haar gegevens zoals die door de vereniging zijn vastgelegd.
 • Op de website van TC de Markies kunnen ritverslagen, uitslagen, foto’s en video’s worden opgeslagen, waarop leden te zien kunnen zijn en/of bij naam kunnen worden genoemd.
 • Tijdens de inschrijving wordt dit aan nieuwe leden kenbaar gemaakt. Bestaande leden wordt hier jaarlijks op gewezen bij het innen van de contributie. Hierbij wordt aangegeven dat leden hiertegen bezwaar kunnen maken.

 

Bij het inschrijven van een nieuw lid en bij het innen van de jaarlijkse contributie maakt de vereniging bovenstaande privacy beleid expliciet kenbaar, plus de mogelijkheid daar bezwaar tegen te kunnen maken. Door de contributie te betalen en daarbij geen bezwaar te maken tegen het privacy beleid, geeft een lid zijn of haar toestemming voor het privacy beleid en het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven.

 

Indien een lid bezwaar maakt tegen (delen van) het privacy beleid en de wijze van het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, zal het bestuur in overleg met het lid gepaste maatregelen nemen om aan deze bezwaren gehoor te geven.

 

 

 

 

11.       CLUBRITTEN

 

Een belangrijke clubactiviteit is het rijden van de wekelijkse clubritten. Rondom deze clubritten gelden de volgende afspraken:

 • Het programma met clubritten wordt vastgesteld tijdens de ALV. Het bestuur heeft echter het recht om het programma indien nodig aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen tijdig aan de leden worden gecommuniceerd via het TC de Markies WhatsApp kanaal.
 • Tijdens de reguliere clubrit wordt een gemiddelde snelheid van 30 tot 32 km per uur aangehouden. Door specifieke weersomstandigheden en/of het betreffende parcours kan daar vanaf worden geweken, met als uitgangspunt dat alle leden de groep goed kunnen volgen.
 • Voor iedere rit is door het bestuur een ritkapitein aangewezen; hij of zij geeft de route aan, houdt de snelheid in de gaten en kan aanwijzingen geven om de rit op een veilige en sociale wijze te laten verlopen. Leden dienen deze aanwijzingen in alle redelijkheid op te volgen.
 • Indien daar aanleiding toe is, kan het bestuur, in overleg met de ritkapitein, kort voor een clubrit beslissen om deze af te lassen of de route aan te passen. Dit zal via het TC de Markies WhatsApp kanaal uiterlijk drie kwartier voor de start bekend gemaakt worden.
 • TC de Markies streeft ernaar om bij reguliere clubritten het peloton door een bus te laten volgen. Voor zover de vereniging over een bus beschikt, zullen alle leden bij toerbeurt een chauffeursdienst dienen te draaien; steunleden en bestuursleden zijn hiervan vrijgesteld. In het jaarprogramma staat aangegeven wie deze chauffeursdienst heeft. Bij verhindering is ieder lid er zelf voor verantwoordelijk een vervanger te regelen.
 • Leden dienen tijdens een clubrit zelf voor reservemateriaal en gereedschap te zorgen, zodat de meest voorkomende problemen zelf verholpen kunnen worden. De club zal zorgen voor additioneel gereedschap en reservemateriaal. Leden dienen dit alleen te gebruiken als het werkelijk nodig is.

 

 

11.        VEILIGHEID

 

TC de Markies hecht groot belang aan de veiligheid van haar leden en medeweggebruikers tijdens de clubactiviteiten. Tijdens fietsactiviteiten van TC de Markies dienen hiertoe alle deelnemers (leden en gastrijders):

 • zich te houden aan alle geldende verkeersregels,
 • rekening te houden met de actuele verkeerssituaties,
 • te acteren naar de aanwijzingen van de ritkapitein,
 • een fietshelm te dragen (zonder fietshelm wordt men niet toegelaten tot de gezamenlijke clubrit).

 

 

 

 

12.        CLUBKAMPIOEN

 

Jaarlijks zal er een clubkampioen bekend worden gemaakt. Voor het clubkampioenschap worden in eerste instantie leden voorgedragen die de meeste kilometers hebben gereden in het lopende seizoen. Kilometers zijn te verdienen door:

 • Het rijden van clubritten (inclusief tijdritten). Per rit wordt vooraf door het bestuur het aantal kilometers bepaald en bekend gemaakt.
 • Het deelnemen aan activiteiten welke buiten de clubritten om worden georganiseerd door de club. Per activiteit wordt vooraf door het bestuur het aantal kilometers bepaald en bekend gemaakt.

 

Na de laatste clubrit worden alle clubleden die tenminste 70% van het totaal aantal clubkilometers hebben gereden, schriftelijk bekend gemaakt. Alle gewone leden kunnen eenmaal hun stem uitbrengen op degene die volgens hem/haar clubkampioen moet worden, op basis van sportieve, sociale of andere criteria.

 

De verkiezing is anoniem en schriftelijk, het tellen van de stemmen geschiedt door het bestuur. Na afloop van het wielerseizoen wordt de clubkampioen bekend gemaakt tijdens een daarvoor aangewezen activiteit.

 

 

12 Slotbepalingen

 

 • Het regelement van TC de Markies is voor alle leden beschikbaar op de website van de vereniging en tevens bij het bestuur opvraagbaar.
 • Aan alle nieuwe leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van het reglement ter hand gesteld.
 • Leden kunnen gewenste wijzigingen op het regelement kenbaar maken aan het bestuur en/of inbrengen tijdens een ALV.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Dit reglement is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 28 februari 2020.

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer