Regelement TC de Markies

REGLEMENT VAN TC DE MARKIES
 
1.        VESTIGING EN DOEL
 
-TC de Markies is gevestigd in "'t Strandhuys" aan de Boulevard te Bergen op Zoom.
-TC de Markies heeft ten doel het bedrijven van sportieve activiteiten op de fiets, als een ontspannend element. Daarnaast worden ook activiteiten georganiseerd welke niets met fietsen te maken hebben.
 
2.        LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, ERELEDEN EN STEUNLEDEN
 
-TC de Markies kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en steunleden.
 • gewone leden zijn leden die aan de fietsactiviteiten deelnemen;
 • buitengewone leden zijn leden die niet deelnemen aan de fietsactiviteiten doch zich actief inzetten voor de club en door het bestuur benoemd zijn;
 • ereleden zijn leden die door het bestuur worden benoemd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de club;
 • buitengewone leden en ereleden zijn vrij van contributie;
 • steunleden steunen de club financieel maar nemen geen deel aan de fietsactiviteiten en hebben geen stemrecht;
   
  3.        HET BESTUUR
   
  -Het bestuur wordt gekozen uit gewone en buitengewone leden en bestaat uit de volgende leden:
 • voorzitter;
 • secretaris;
 • penningmeester;
 • sportcommissaris;
 • leden
  Alle leden hebben stemrecht.
  -De bestuursleden worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering volgens een lijst van aftreden. Een bestuurslid wordt gekozen wanneer het aantal uitgebrachte stemmen voor groter is dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. De verkiezing is voor een periode van 2 jaar.
  De lijst van aftreden is als volgt vastgelegd:
 • in even jaren treden af:
 • >voorzitter;
 • >penningmeester;
 • >leden gekozen in even jaren;
 • in oneven jaren treden af:
 • >secretaris;
 • >sportcommissaris;
 • >leden gekozen in oneven jaren;
   
  4.        HET LIDMAATSCHAP
   
  -Zij die lid wensen te worden dienen daartoe een inschrijfformulier, volledig ingevuld en ondertekend, in te dienen bij het secretariaat. Ter oriëntatie kan men deelnemen aan maximaal 3 clubactiviteiten/ritten alvorens definitief te besluiten zich als lid aan te melden.
  -Voor zover de club de leden van kleding kan voorzien, zijn de leden verplicht die kleding te dragen bij alle fietsactiviteiten welke door de club zijn georganiseerd. De eigen bijdrage voor de clubkleding wordt vastgesteld door de penningmeester. Een standaardset clubkleding bestaat uit:  1 trui lange mouw, 1 trui korte mouw, 1 thermojack en 1 fietsbroek kort met zeem.
  -Opzegging van een lid door het bestuur kan pas nadat het betreffende lid is geschorst. Schorsen gebeurt door een meerderheid van het dagelijks bestuur. Het opzeggen dient te worden goedgekeurd door een meerderheid van de algemene ledenvergadering.
  -Het lidmaatschap vervalt door:
 • schriftelijke opzegging;
 • opzegging door het bestuur op grond van het niet voldoen van de contributie, het niet naleven van het reglement, bij wangedrag of onsportief optreden;
 • overlijden;
  -Bij opzegging of beëindiging van het lidmaatschap kan geen enkele aanspraak meer worden gemaakt op betaalde gelden.
   
   
  5.        CONTRIBUTIE
   
  -De jaarlijkse contributie der leden wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 • nieuwe leden aangemeld vóór 1 juli, betalen de volledige jaarlijkse contributie;
 • nieuwe leden, aangemeld ná 1 juli, betalen 70% van de jaarlijkse contributie;
 • bij meerdere leden uit één gezin wordt een reductie van 35% van het bedrag per lid verleend voor elk tweede en volgend lid of leden;
 • de jaarlijkse contributie dient uiterlijk per 1 april, uitsluitend per bank of giro-overschrijving, te zijn voldaan. Na 1 april wordt €  5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
   

  klik hier voor de hoogte van de contributie voor dit jaar.

   
  6.        KAMPIOENEN
   
  -Clubkampioen
  Jaarlijks zal er een clubkampioen bekend worden gemaakt. Voor het clubkampioenschap worden in eerste instantieleden voorgedragen die de meeste kilometers hebben gereden in het lopende seizoen. Kilometers zijn te verdienen door:
 • het rijden van clubritten. Per rit wordt vooraf door het bestuur het aantal kilometers bepaald en bekend gemaakt. Bij tijdritten worden bonuskilometers gegeven. Deze bonuskilometers worden vooraf door het bestuur bepaald en bekend gemaakt, op basis van het aantal deelnemers aan de tijdrit.
 • Het deelnemen aan activiteiten welke buiten de clubritten om worden georganiseerd door de club. Per activiteit wordt vooraf door het bestuur het aantal kilometers bepaald en bekend gemaakt.
 • Na de laatste clubrit worden alle clubleden die tenminste 70% van het totaal aantal clubkilometers hebben gereden schriftelijk bekend gemaakt. Alle gewone leden kunnen eenmaal hun stem uitbrengen op degene die volgens hem=haar clubkampioen moet worden.
 • De verkiezing is anoniem en schriftelijk, het tellen van de stemmen geschiedt door de sportcommissaris en 1 bestuurslid.
 • Tijdens de jaarlijkse feest/activiteit wordt de clubkampioen bekend gemaakt.
  -Tijdrittrofee
  Jaarlijks wordt een tijdritklassement opgemaakt, de winnaar van dit eindklassement krijgt tijdens de afsluitende bijeenkomst van het fietsseizoen de wisseltrofee uitgereikt mits hij-zij minimaal 60% van het totaal aantal clubkilometers heeft gereden. Degenen die driemaal de trofee wint mag deze definitief behouden.
   
  7.        AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BESTUUR
   
  Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, welke ontstaan is uit activiteiten georganiseerd door de club. Zo ook niet voor schade of nadelen die de leden onderling berokkenen.
   
  8.        BESTUURSVERGADERING EN ALGEMENE VERGADERING.

      

    8.1     Er zal elk jaar een algemene ledenvergadering moeten plaatsvinden.
                Op de agenda van die vergadering dienen in elk geval de volgende onderwerpen voor te komen:
                 -          jaarverslagen secretaris en penningmeester;
                 -          verslag kascommissie;
                 -          verkiezing bestuursleden;
                 -          vaststellen contributie gewone leden;
                 -          jaarprogramma;

  8.2    Voorstellen en voorgenomen besluiten die in stemming worden gebracht worden uiterlijk 1 week tevoren aangemeld bij het bestuur;

  8.3    Een besluit wordt aangenomen met (gewone) meerderheid van stemmen;

  8.4    Een besluit tot wijziging van het reglement wordt aangenomen indien minimaal 50% van alle actieve clubleden tijdens de jaarvergadering aanwezig zijn en er sprake is van een 2/3e meerderheid;

  9.        SLOTBEPALINGEN
   
  -De leden verbinden zich bij het aanvaarden van het lidmaatschap om zich tijdens de fietstochten te onderwerpen aan de aanwijzingen van de sportcommissaris, hiervoor aangewezen clubleden of organisatoren. Vaste richtlijnen zijn o.a.:
 • een maximale snelheid van 30 kilometer per uur in het gesloten gedeelte;
 • alleen reservemateriaal gebruiken als het werkelijk nodig is;
 • rekening houden met voorziene én onvoorziene verkeerssituaties;
  -Aan alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van het reglement ter hand gesteld.
  -In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
  -Dit reglement is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 6 maart 2009.

   

  P.S. U bent tijdens de fietstochten verplicht een valhelm te dragen!!

  (U bent zélf verantwoordelijk! Leden zonder helm worden niet toegelaten tot de gezamenlijke clubrit)

   

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer